วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

CU BANK จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร"สมาชิกใหม่" ครั้งที่ 2/2554


CU BANK จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 เพื่อให้ให้ความรู้แก่สมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CU BANK สมาชิกจะได้รับความรู้จากองค์กรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติความเป็นมาของเครดิตยูเนี่ยน ประวัติความเป็นมาของ CU BANK พร้อมถึงรับทราบหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อีกด้วย โดยมีแขกผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วมในช่วงพิธีเปิดการอบบรม อาทิ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ, คุณเชื่อง โอบอ้อม ที่ปรึกษากรรมการดำเนินการ, คุณประภาศรี เตชะสิพันธุ์ ประธานกรรมการดำเนินการ, คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง เลขานุการและผู้จัดการ ร่วมถึงคณะกรรมการสหกรณ์ทุกๆท่านร่วมในงานนี้ด้วย
บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเอง โดยมีการซักถาข้อสงสัยจากสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะๆ